این سایت مربوط به سازمان ورزشی دوومیدانی معلولین و عقب‌ماندگی ذهنی است. هدف از تأسیس این شرکت ایجاد فرصت‌های مناسب و امکانات کافی برای معلولین در جهت آموزش و آماده‌سازی به جهت شرکت در مسابقه‌های و رقابت‌ها در کلیه‌ی سطوح می‌باشد. هم‌چنین این مرکز ، مؤسس اولین کلوپ ورزشی دوومیدانی مخصوص معلولین و عقب‌ماندگان ذهنی در کشور امریکا است که ورزشکاران آن در مسابقه‌ها مقام کسب نموده‌اند و اعتماد به نفس و اطمینان کافی برای ادامه‌ی زندگی و موفقیت در آن را به‌دست آورده‌اند.