این سایت در مورد هنرهای زیبای هوستون می‌باشد. این موزه اولین موزه‌ی هنری در هوستون تگزاس وسومین در غرب می‌باشد. از طریق این سایت علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از موزه بلیط تهیه نمایند. هم‌چنین تاریخچه‌ی این موزه از سال ۱۹۰۰ تا کنون در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. علاقه‌مندان به هنرهای زیبا از تابلوها و کارهای اهدایی به این موزه آگاه می‌شوند و نیز نام فرد اهدا‌کننده را مشاهده می‌کنند. شاه‌کارهای دوره‌ی رنسانس در ایتالیا ،مجسمه‌ها و نیز کارهای هنرمندان وادگارد وگاس در زمره‌ی کارهای اهدایی می‌باشد. معرفی نمایشگاه‌های بعدی‌ و فروشگاه کارهای هنری از خدمات این سایت محسوب می‌گردد.