این سایت را یک نقاش استرالیایی به نام جان لاوت تأسیس کرده است. او سال‌هااست ، با آبرنگ ، رنگ روغن و وسایل مختلف نقاشی می‌کند. این سایت در مورد فنون نقاشی با آبرنگ ، وسایل نقاشی و طراحی و رنگ اطلاعاتی ارائه می‌دهد. برنامه‌های آتی این هنرمند و نمایشگاه‌های برگزار شده ازجمله اطلاعات این سایت است.