این سایت اولین شبکه‌ی تجارتی است که تماماً به جاز اختصاص دارد. این سایت در سال ۱۹۹۱ تأسیس شده است. کاربران در این سایت می‌توانند آگهی‌هارا به شکل ، آگهی پرچم و تصاویر ویدئویی دریافت نمایند. در بخشی از این سایت علاقه‌مندان می‌توانند به قطعه‌هایی (Track) از موسیقی جاز گوش دهند و کلیپ‌های تصویری را ببینند. ارتباط با هنرمندان جاز ، از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.