در این سایت امکان جستجوی گونه‌های مختلف کتاب داستان برای علاقه‌مندان فراهم آمدهاست. جستجوی یک نویسنده‌ی خاص در فهرست الفبایی و دسترسی به سایت نویسندگان و فهرستاسامی مستعار (تخلص) نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. راهنمای گونه‌های تخیلی ، تعزیهو… با ذکر تعداد عناوین و نویسندگان آن معرفی شده‌اند. خرید و فروش کتاب بدونپرداخت کمیسیون در این سایت امکان‌پذیر می‌باشد.