موضوع این سایت معرفی چهارمین فستیوال پاییزی کتاب‌هاو زمان و محل برگزاری آن می‌باشد. علاقه‌مندان با بخش‌های مختلف فستیوال آشنا می‌شوند. این بخش‌ها عبارتند از: ۱ – کتاب‌خوانی ، گروه بحث ، نقد شعر ، آوازونویسنده. ۲ – نویسندگان مشهور یا آنهایی که بهزودی مشهور خواهند شد. ۳ – نـمـایـشـاه خیابانی خانوادگی درروز شـنـبـه هـمـراه با خیمه‌شببازی ، نقالی ، رقص و نمایش.