این سایت در مورد ابزارها ، دانش و فناوری سه بعدی به علاقه‌مندان توضیحاتی ارائه می‌دهد. خدمات این سایت عبارتند از:۱- ارتقاء نرم‌ افزارهای ساخت تصاویر۲- متحرک سه بعدی.۳- ختیار گذاشتن نرم‌افزار برایارتـقـاء کـیفـیت دریافت تصاویرمتحرک سه‌بعدی. ۴- آگهی‌های متحرک سه بعدی. ۵- کلیپ‌های موسیقی. ۶- اطلاعات در مورد سینما و فیلم‌ها.