این سایت متعلق به یک شرکت تئاتر می‌باشد که با طراحی این سایت ،به ارائه‌ی روش‌های آموزشی در این زمینه می‌پردازد. این اطلاعات از کتاب خاصی کپی نشده است و با توجه به تجربیات شخصی به شرح ، شبیه‌سازی ، تفسیر و نمونه‌هایی از کارهای آموزنده می‌پردازد.