این سایت مربوط به سیرک است که به ارائه‌ی سرگرمی‌های جالبی از قبیل ، دلقک‌ها و عملیات سیرک می‌پردازد. هم‌چنین هنرنمایی حیوانات سیرک را به نمایش گذارده و نحوه‌ی محافظت از آنها را به کاربران آموزش می‌دهد.