این سایت شبکه‌ای است که در آن سرگرمی‌هایی از قبیل: هوش ، پازل ،معما ، بازی و مطالب مفید برای مطالعه وجود دارد که این سرگرمی‌ها به صورت الفبایی در سایت لیست گردیده‌اند.