این سایت به داستان‌ها و بازی‌های مربوط به کودکان اختصاص دارد و به منظور رفع نیاز کودکان طراحی گردیده است.