این شبکه یک سایت جوک است که برای گروه‌های سنی مختلف تهیه گردیده است. هم‌چنین جوک‌های این سایت برحسب موضوع دارای سرفصل‌های مختلفی می‌باشد که کاربران با استفاده از آن به جدیدترین جوک‌های روز دسترسی خواهند یافت.