این سایت مربوط به کتابخانه‌ی ملی ورزش می‌باشد که کلیه‌ی کتاب‌های مربوط به رشته‌های مختلف ورزشی در آن موجود است. کتاب‌های ورزشی موجود در این کتابخانه همگی مرجع بوده و افراد می‌توانند این کتاب‌ها را از طریق Email و تلفن خریداری نمایند. این مرکز در بردارنده‌ی کتاب‌هایی با بیش از دوازده هزار عنوان در خصوص رشته‌های مختلف ورزشی می‌باشد.