این سایت به ارائه‌ی اطلاعات مفیدی دررابـطه بـاگنـجیـنه‌ی سینمامی‌پردازد و به افزایش سطح معلومات عموم در خصوص تئاتر و سینما اختصاص یافته است. با ورود به این سایت امکان دسترسی به اخبار ، تصاویر و راهنمای تئاترها وجود دارد.