این سایت مربوط به ارائه‌ی کارت‌های تبریک است که شما به‌وسیله‌ی آن قادر خواهید بود کارت مورد نظر را انتخاب و طراحی کنید و از این لحاظ نسبت به سایر سایت‌های موجود متفاوت می‌باشد.