این سایت به کاربر اطلاعاتی در خصوص سرگرمی‌های جشن تولد و نظریاتی به منظور بهبود و بهتر برگزار نمودن میهمانی‌های کودکانه ارائه می‌نماید. هم‌چنین این سایت تفریحات و خدماتی ارائه می‌نماید که هر مهمانی خاص بهتر برگزار گردد.