این سایت متعلق به یک مرکز اینترنتی است که شامل: بازی‌ها ، انیمیشن و دیگر موارد سرگرمی می‌باشد که موجبات شادی همگان را فراهم می‌سازد.