این سایت متعلق به سازمان سیرک جوانان در امریکا می‌باشد که به ترویج و افزایش میزان مشارکت جوانان در هنر سیرک مشغول است. هم‌چنین راهنمایی از: کتب ، فیلم‌های ویدیویی و سازمان‌های سیرک جوانان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.