این‌سـایـت‌بـه‌ارائه‌ی‌تـصاویر ، عکس‌ها ، نقاشی‌‌ها ، متن ، موزیک و صدا می‌پردازد و کارت‌های تبریک به مناسبت‌های مختلف ارائه‌ می‌نماید. این کارت‌ها عبارتند از: کارت‌های عروسی ، تعطیلات ، مناسبت‌هایویژه ، تولد ، به دنیا آمدن نوزاد ، عشقی ، احساسی ، گل و کارت‌های کارتونی.برای کودکان