این سایت مربوط به شرکت شانگ‌های چین می‌باشد که در زمینه‌ی سیرک وارائه‌ی حرکات آکروباتیک فعالیت می‌نماید. این شبکه ضمن معرفی آن و ارائه‌یاطلاعاتی نسبت به چگونگی تهیه‌ی بلیط و زمان برگزاری برنامه‌ها ، به نمایش برخیحرکات آکروباتیک این مرکز می‌پردازد.