این سایت راهنمای کاملی از مراکز فروش مواد غذایی و سایر خدمات می‌باشد. این شبکه به معرفی رستوران‌ها ، سایت‌های اینترنتی و فروشگاه‌هایی می‌پردازد که امکان ارائه‌ی خدمات فروش از طریق آنها امکان‌پذیر می‌باشد.