این سایت یک مرکز طالع‌بینی از طریق ستاره‌ها می‌باشد که در واقع یک نوع طالع‌بینی از روی صور فلکی و به صورت ماهیانه می‌باشد.