این سایت متعلق به سازمان بهداشت جهانی است که در آن به مطالب و مقالات پزشکی و بهداشتی بسیار ارزنده‌ای اشاره شده است. شما می‌توانید از مطالب مربوط به حفظ سلامتی که در این سازمان بررسی می‌شود برخوردار گردید. مطالب پزشکی که مورد بررسی و تحقیق این سازمان قرار گرفته‌اند به قرار زیر می‌باشند:<br /> ۱ـ معیارهای جدید برای حفظ سلامتی و جلوگیری از ناتوانی. <br /> ۲ـ بسط استانداردهای غذایی به منظور افزایش کیفیت مواد غذایی در سطح دنیا. <br /> ۳ـ کاهش بیماری فلج اطفال. <br /> ۴ـ راه‌بردهای کارخانه‌ی تنباکو به منظور مبارزه با استفاده‌ی آن و جلوگیری از تبلیغات مربوط به آن توسط اتحادیه‌ی اروپا ، سلامت سال‌خوردگان جهت پیشرفت جامعه و مطالبی در این زمینه.