برای آشنایی با کانون پرستاران در امریکا می‌توان به این شبکه اینترنتی مراجعه کرد. این شبکه از سه بخش زیر تشکیل شده است: ۱- بخش اول در زمینه‌ی آشنایی با این کانون خدماتی پزشکی می‌باشد. ۲- بخش دوم به فعالیت‌ها و تحقیقات صورت گرفته دراین کانون اختصاص دارد. ۳- بخش سوم به تحقیق در مورد شیوه‌ی کار پرستاران و شرح حال آنان می‌پردازد. بوســیله‌ی ایـن شـبکه می‌توان از مقـالات منتشر شده در زمینه‌ی پرستاری و هم‌چنین کنفرانس‌های برگزار شده در کانون پرستاران امریکا استفاده نمود و با اعضاء فعال و حرفه‌ای این کانون و دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری در امریکا آشنا شد.