این شبکه‌ امکان تحقیق و جستجو را به منظور دست‌یابی به اطلاعات بهداشتی ، پزشکی ، شناخت محصولات پزشکی و درمانی ،آشنایی با شیوه‌ها و روش‌های درمانی ، شناخت متخصصین و پزشکان حرفه‌ای برای استفاده عموم فراهم می‌آورد. آشنایی با داروهای شیمیایی و گیاهی و تأثیر آنها در درمان بیماری‌ها ، شناخت پزشکان متخصص متناسب با بیماری موردنظر از طریق شبکه‌های اینترنتی ، آشنایی با شیوه‌ها و روش‌های علمی به منظور جلوگیری و کنترل بیماری‌ها ، ارائه‌ی نتایج کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی انجام شده ،معرفی منابع و مأخذ پزشکی و بهداشتی فعالیت‌های این شبکه را تشکیل می‌دهند.