سازمان نظارت بر امور بهداشت روانی سازمان مورد نظر یک سازمان غیرانتفاعی و خصوصی است که به منظور ایجاد هماهنگی بین مراکز بهداشت روانی و برنامه‌های درمانی وخدماتی آنها تأسیس گردیده است. تأثیر الکل و مواد مخدر در ایجاد ناراحتی‌های روانی ، ارائه‌ی اطلاعات در مورد اختلالات هیجانی ، افسردگی ، خودکشی ، معرفی انتشارات و کتابخانه‌ی مربوط به اختلالات روانی ، تأثیر مواد غذایی در ناراحتی‌های روانی ، ‌امکان برقراری ارتباط با متخصصین ، روان‌پزشکان ، مددکاران ، روان‌شناسان ، مشاورین و افرادی که کار آنها به گونه‌ای مربوط به فعالیت این سازمان می‌باشد از خدماتی است که این سایت ارائه می‌دهد.