این کتابخانه‌ معرف بیست هزار شبکه‌ی اینترنتی در زمینه‌ی علوم انسانی در کشور هند می‌باشد و فعالیت‌ها و تحقیقات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. امکان جستجوی انواع کتاب‌های پزشکی برای استفاده‌ی افراد عضو در این کتابخانه ، ارائه اطلاعات پزشکی ، بهداشتی ، معرفی منابع و مأخذ پزشکی موجود در این کتابخانه ، وجود امکانات کامپیوتری و اینترنت ، ارائه‌ی کتاب‌های مربوط به کودکان و نوجوانان به منظور افزایش اطلاعات علمی آنها و ارائه‌ی بروشورها و کاتالوگ‌های مربوط به این کتابخانه‌ی علمی خدمات این کتابخانه را تشکیل می‌دهد.