مراکز آکادمی بهداشتی و پزشکی این مراکز به تحقیق و فعالیت در زمینه‌های بهداشتی و پزشکی می‌پردازند و اطلاعات حاصل از نتایج صورت گرفته را ارائه می‌دهند. فعالیت‌های این مرکز شامل بخش‌های زیر می‌باشد: ۱ـ یافتن آکادمی مخصوص به شاخه‌های مختلف پزشکی. ۲ ـ امکان استفاده از جدیدترین خبرها و مدرن‌ترین وسایل پزشکی. ۳ ـ نگهداری اطلاعات از طریق کپی و چاپ اینترنتی (رایت). ۴ ـ ارائه‌ی آموزش‌های بهداشتی و پزشکی برای عموم. ۵ ـ شناخت انواع بیماری. ۶- راه‌های درمان. ۷ـ جلوگیری و کنترل آنها به صورت عمومی.