دستگاه حضور و غیاب چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟<br /> <br /> دستگاه حضور و غیاب ابزاری مدیریتی جهت بالا بردن فرآیند کنترل، بهره وری و راندمان در هر مجموعه ای که با منابع انسانی سر و کار دارد می باشد.<br /> <br /> مزایای متعددی که پس از استقرار دستگاه حضور و غیاب در یک مجموعه ایجاد می شود شامل:<br /> <br /> کنترل فرآیند تردد منابع انسانی<br /> <br /> امنیت اطلاعات ورود و خروج بدون دخالت افراد غیرمسئول<br /> <br /> محاسبه دقیق اضافه کار و کسر کار و نهایتا تسهیل پرداخت حقوق و دستمزد<br /> <br /> برگشت هزینه خرید سیستم حضور و غیاب در نتیجه پرداخت دقیق حقوق و دستمزد بر اساس تردد با توجه به تعداد پرسنل حداکثر سه ماه پس از خرید و?