بازآران زیرمجموعه شرکت تحقیقات بازار و مشاوره مدیریت گاتا می باشد. آنچه مجموعه گاتا را دورهم جمع نموده است ارایه خدماتی پژوهش محور، علمی و مستنددر حوزه بازاریابی و توسعه برند است که با تجربه همکاری ما با صاحبان کسب و کارهای گوناگون آمیخته شده است.