کافه وکیل (بپرسید ); یکی از مجموعه وب سایت های زیر مجموعه دانشنامه حقوق میباشد که جهت پاسخ گویی به سوالات مختلف در باب حقوق است این وب سایت نه تنها یک مشاوره حقوقی رایگان ارائه میدهد بلکه پاسخگو سوالات دانشجویان حقوق از دروس حقوقی نیز خواهد بود، از آنجایی که دانشنامه حقوق و بپرسید وقف عام است هر شخصی به طریقی در گسترش دانشنامه حقوق و سایتهای تابعه مشارکت میکنند ، شما هم اگر میتوانید در بپرسید فعالیت کنید....