حمایت و توانمندی ایتام و محرومین <br /> <br /> یا <br /> <br /> عمر در گذر است، لحظات ناب نیکوکاری را دریابیم