خدمات ار ائه شده توسط گروه اثر سازان، به شرح ذیل می باشد:<br /> نگارش<br /> 1. تالیف کتاب در تمامی زمینه ها به قلم اساتید دانشگاهی و نویسندگان مرتبط <br /> 2. ویراستاری علمی و ادبی و ...<br /> 3. تایپ مطالب <br /> 4. قالب بندی و صفحه آرایی <br /> 5. طراحی جلد و کارهای گرافیکی<br /> امور اداری چاپ کتاب<br /> 1. اختصاص شابک<br /> 2. اختصاص فیپا<br /> 3. دریافت مجوز قبل چاپ وزارت ارشاد<br /> 4. دریافت مجوز بعد چاپ وزارت ارشاد<br /> چاپخانه<br /> 1. چاپ کتاب در تیراژ های کم (دیجیتال)<br /> 2. چاپ کتاب در تیراژ های بالا(افست)