آیا می خواهید ترک کنند سیگار را، سیگاری ها، با مؤثرترین، آسانترین وجدیدترین روش؟<br /> <br /> بهترین راه برای ترک سیگار به روش آلن کار (Allen Carr)