این سایت امکان تحقیق و جستجو را برای افرادی که به دنبال ملک مناسبی هستند فراهم می سازد.