شهر اینترنتی تبریز با نام اوبام که در ترکی آذری به معنای خانه من میباشد فعالیت خودرا آغاز نمود.<br /> شهراینترنتی تبریز برای هر محله تبریز و همچنین برای هر مرکز خرید یک سایت مجزا طراحی نموده است.<br /> آدرس سایت www.obam.ir