ارسال کتاب به سراسر دنیا<br /> پخش کتاب مروارید<br /> نمایندگی پخش کتابهای انتشارات<br /> مروارید - سمت - صفار - دانشگاه تهران - مدرسان شریف - نگاه دانش - پوران پژوهش - گسترش علوم پایه - آزاده - نص - نشرعلوم دانشگاهی - دفتر پژوهش های فرهنگی -مدیران امروز - کتاب نیاز و ...