حقیقتی خفته چنین می نمایاند که چون متولد می شویم،از این که در صحنه ی دیوانگان گام می نهیم،گریانیم.