تهیه و تنظیم انواع قراردادها در زمین های مختلف نیاز به کار کارشناسی و تجربه و دانش دارد بنابراین مشورت با کارشناس متخصص در امور قراردادها از بروز مشکلات بعدی در حین اجرای تعهدات ، کمک بزرگی به طرفین خواهد کرد