شرکت طراحی مهندسی ماشین کارآزما، راه حل های راه گشا و مبتکرانه ای را برای کاربردهای خاص کلیه صنایع فراهم می کند. سیستم های قابل تامین شامل تجهیزات تست، ماشین آلات با کاربرد خاص، اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ارائه ی مشاوره ی فنی می باشد. ماشین کارآزما قادر است راه حل کامل نیازمندی های مشتری خود را طراحی و تامین نماید. تجهیزات اندازه گیری و آزمون، ماشین های مخصوص، اتوماسیون صنعتی و هرگونه پروژه فنی تحقیقاتی و نیاز فنی و مهندسی کارخانجات، محلی است که کارآزما می تواند یاری رسان مشتریان خود باشد. گستره کاری شرکت کارآزما شامل صنایع خودروسازی، پزشکی، دارویی، صنایع غذایی، هوایی و ... می باشد.