این مجموعه در پی «معرفی آثار و هنرمندان معاصر ایران و جهان» است.