ویژگی های سایت<br /> 1- آشنائی با خدمات تشخیص آزمایشگاهی که در آزمایشگاه ارائه میشود.<br /> 2- ارائه مطالب پزشکی ، بهداشتی <br /> 3- دریافت جواب آزمایش