علی افتاده - هادی افتاده - اینترنت بی سیم دیزج خلیل