این مرکز ، محلی است برای بررسی مواد غذایی و شکل استفاده‌ی درست از آنها. هدف این مرکز ارائه‌ی خدمات مناسب به مردم ، برای معرفی منابع غذایی و آموزش استفاده از آنها به صورت درست و مفید می‌باشد. ارائه‌ی فهرست معرفی موادغذایی و ذکر کالری و ویتامین موجود در آنها ، گزارش از مجلات و نشریه‌هایی که در زمینه‌ی موادغذایی وتغذیه تحقیقاتی انجام می‌دهند ، بررسی قسمت تغذیه در روزنامه‌ها ، امکان استفاده از کتاب‌های آشپزی که به صورت تخصصی و حرفه‌ای تهیه شده‌اند ، بررسی مطالب مطرح شده‌ی بخش آشپزی در تلویزیون از لینک‌های موجود در این سایت می‌باشند.