مرکز همکاری در زمینه‌ی مداوای بیماری‌ها این مرکز بیشتر در زمینه‌ی بیماری‌های ناشی از خستگی مزمن (سندروم (CFS ،FM ، Fybromyalgia به فعالیت می‌پردازند. گزارش از نتایج مقالات تحقیقاتی در این زمینه ، معرفی منابع و مأخذ موجود در این مورد ، ارائه‌ی فهرست آرشیو این مرکز ، امکان تحقیق و جستجوی عموم افراد از طریق این سایت ، وجود امکانات ضروری پزشکی مثل: اتاق معاینه و وسائل لازم ، امـــکان استـــفاده از خـــدمات اشتراکی Co-cure از فعالیت‌های این سایت می‌باشد.