این سایت مربوط به فدراسیون بین‌المللی بسکتبال معلولین می‌باشد. فعالیت این فدراسیون در زمینه‌ی گسترش همکاری و مشارکت با سازمان‌هایی ازقبیل: فدراسیون بسکتبال بین‌المللی (FIBA) ، کمیته‌ی پاراالمپیک بین‌المللی (IPC) و فدراسیون ورزش معلولین بین‌المللی (ISMWSF) صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب به پیشبرد و گسترش سطح این بازی که امروزه در بیش از ۸۰ کشور دنیا و در بین ۲۵۰۰۰ نفر از افراد دنیا رواج یافته است ، کمک نماید.شایان ذکر است که در این سایت اطلاعات و اخبار جدیدی در خصوص این ورزش قابل مشاهده می‌باشد.