ایران گویا بیش از 1400 سایت برتر فارسی را براساس موضوع دسته بندی و براساس آمار بازدید رتبه بندی نموده است