شبکه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی بیماری‌های مقاربتی هدف از تشکیل این شبکه جلوگیری از ایجاد بیماری‌هایی است که بر اثر رابطه‌ی جنسی ایجاد می‌شوند. گزارش از تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی بیماری‌های مقاربتی و عوامل مربوط به آن ، ارائه‌ی جدیدترین یافته‌های پزشکی در زمینه‌های HIV (ایدز) ، IB ، STD ، NPIN و معرفی انتشارات فعال در این زمینه ، شناسایی و ایجاد برقراری ارتباط با افراد محقق در زمینه‌های جنسی ، بررسی موضوعات مختلف در باب ایجاد بیماری‌های مقاربتی و معرفی لینک‌های مربوطه از بخش‌های مختلف این شبکه می‌باشد.