PedarMadar.com وب سایتی است برای همه پدرها و مادرها .<br /> شما در این وب سایت می توانید به اطلاعات مختلفی از دوران پیش از بارداری تا مرحله نوجوانی کودک خود دست یابید .