تولید کننده توربینهای بادی با سرعت 4 متر بر ثانیه. <br /> طراحی روشنایی و ساخت چراغ های خیابانی خورشیدی